Јавни тендери и договоро

Откријте нови прилики да го подобрите вашиот бизнис. Добивајте информации за владините договори и тендери на вашиот компјутер секојдневно.


Бесплатна проба

Регистрирајте се за бесплатна 15-дневна проба и осетете ги придобивките од целосната услуга, изберете претходно дефиниран пофил за пребарување и добивајте бизнис шанси по пат на е-маил, секој ден.
Продолжи

Брзо пребарување

Преварување- категорија


Што можеме да направиме ние за вас ?

Им овозможуваме на регистрираните корисници на EuTender.eu порталот информации за одреден јавен тендер, преку е-маил или преку порталот.Оваа услуга ќе ви заштеди време и пари и ќе допринесе за подобрување на вашите оперативни способности.Базата на податоци дневно нуди повеќе од 200.000 отворени покани за тендери.

Јавни тендери и бизнис шанси

Ние процесираме дата од Европскиот весник за јавни набавки TED, националните портали и бизнис барањата од порталите на нашите партнери. Пронајдете јавни набавки од високи и ниски вредности во Европската Унија, Источна европа и бизнис побарувањеа од секторот на претпријатија. Пазар од преку 500 милијарди евра годишно.

Последни објавени тендери

Вкупно тендери: 81.683

Држава Категорија Име Краен рок
Швеція Медицинска опрема Medical equipments 15-04-2015
Норвегія Услуги во патниот превоз Public road transport services 01-01-2016
Іспанія Медицинска опрема Surgical implants 07-04-2015
Швеція Канцелариски машини, опрема и потреби, освен компјут... Office machinery, equipment and supplies except compu... 17-04-2015
Швеція Осигурителни услуги Insurance brokerage services 19-04-2015
Греція Услуги во компјутерска ревизија и испитување... Thematic country reviews on apprenticeships 22-04-2015
Швеція Архитектонски и сродни услуги... Architectural and related services 14-04-2015
Швейцарія Инженерски услуги Engineering services 14-04-2015
Швеція Советување во бизнисот и управувањето и сродни услуг... Procurement consultancy services 16-04-2015
Іспанія Управување со отпад и рециклирање (вклучително и опа... Refuse disposal and treatment 30-04-2015
Швеція Инженерски услуги Engineering services 14-04-2015
Бельгія Истражувачки услуги Support for the animation, information, organisation ... 29-04-2015
Іспанія Услуги во јавната администрација, одбраната и соција... Supporting services for the government 31-03-2015
Швеція Инженерски услуги Engineering services 14-04-2015
Швеція Пумпи и компресори Sewage pumps 31-03-2015
Великобританія 8 Health and social work services 16-04-2015
Швеція Покуќнина (вклучително канцелариски мебел), внатрешн... Tables, cupboards, desk and bookcases 14-04-2015
Швеція 3 Radio, television, communication, telecommunication a... 14-04-2015
Швеція 7 Architectural, construction, engineering and inspecti... 14-04-2015
Швеція Податочни услуги Data collection and collation services 16-04-2015
Швеція Производи за медицинска употреба... Incontinence kit 20-04-2015
Швеція Инженерски услуги Building consultancy services 15-04-2015
Швеція Инженерски услуги Consultative engineering and construction services 14-04-2015
Швейцарія Дистрибуција на електрична енергија и сродни услуги... Financial and insurance services 15-04-2015
Швеція Книговодствени, ревизорски и даночни услуги... Accounting, auditing and fiscal services 14-04-2015
Швеція Услуги за поправка, одржување и соодветни услуги, по... Street-lighting maintenance services 14-04-2015
Бельгія Правни услуги Study on the remuneration provisions applicable to cr... 20-04-2015
Великобританія Мерни инструменти и уреди, проверка, тестирање и нав... Transmission electron microscope 17-04-2015
Швеція Моторни возила Passenger cars 23-04-2015
Німеччина Здравствени услуги Service concession for the operation of an ambulance 19-03-2015